آدرس:  همدان، چهارباغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه

 

تلفن:   38290750-081         داخلی: 102