مدیر کل تربیت بدنی و فوق برنامه

دکتر مهرداد عنبریان
تحصیلات:  دکترای تخصصی بیومکانیک ورزشی
مرتبه علمی:  استاد
تلفن:  081-38290750
تلفن داخلي:  102
آدرس:  همدان، چهارباغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند