مسابقات > مسابقات سال 1395

نتایج مسابقات لیگ دارت دانشجویان دختر. آبان ماه 95:
مشاهده نتایج


لیگ فوتسال
دانشجویان . آبان لغایت دی ماه 95:
گزارش دور سوم و چهارم
گزارش دور پنجم
گزارش کامل مسابقات


نتایج دور رفت مسابقات لیگ
والیبال اسفند ماه 95:

مشاهده نتایج


مسابقات فوتسال کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه های همدان اسفند ماه 95:

بخشنامه مسابقات

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند