نام:  الهام آرین

سمت:  مدیر تربیت بدنی دانشگاه نهاوند

تحصیلات:  دکتری/ مدیریت ورزشی

ایمیل:  Elhamarian33@yahoo.com

تلفن:  09189533892 - 08133493003 - فاکس 08133493002

آدرس:  نهاوند. کیلومتر 3 کمربندی بروجرد. دانشگاه نهاوند. اداره تربیت بدنی.

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند