نام:  دکتر کیخا

سمت:  مدیر تربیت بدنی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

تلفن:  09309152395 - 02833894651 - فاکس 02833894121

آدرس:  قزوین. بوئین زهرا. انتهای بلوار امام خمینی (ره).

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند