نام:  عباس صارمی

سمت:  مدیر تربیت بدنی دانشگاه اراک

تحصیلات:  دکتری

ایمیل:  a-saremi@araku.ac.ir

تلفن:  09163622668 - 08634173323 - فاکس 08634173381

آدرس:  اراک. خیابان شهید بهشتی. دانشگاه اراک.

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند