نام:  علی اکبر ناصری

سمت:  مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی همدان

ایمیل:  aliakbar.naseri@gmail.com

تلفن:  09108002053 - 08138411551 - فاکس 08138380520

آدرس:  همدان. بلوار شهید حسین فهمیده. جنب بیمارستان بوعلی.

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند