نام:  رجبی

سمت:  مدیر تربیت بدنی مرکز آموزش عالی محلات

تلفن:  09189683197- 08643233269 - فاکس 08643233295

آدرس:  استان مرکزی. جاده خمین،محلات

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند