نام:  محمد کریمی

سمت:  مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی قم

تحصیلات:  دکتری

ایمیل:  m.karimi2203@gmail.com

تلفن:  09124512203 - 02536642073 - فاکس 02536641604

آدرس:  قم. بلوار سردار شهید خداکرم. جاده قدیم تهران.

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند