نام:  میثم روحانی

سمت:  مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اراک

ایمیل:  m.rohani219@gmail.com

تلفن:  09128405334 - 08633400501 - فاکس 08633670020

آدرس:  اراک. خیابان دانشگاه.

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند