منطقه 4 ورزش > دبیرخانه منطقه 4 ورزش دانشگاه ها

محمد سلیمانی راد
کارشناس دبیرخانه منطقه 4
تحصیلات: دکترای رفتار حرکتی
تلفن: 09183117003

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند