کارکنان اداره کل تربیت بدنی دانشگاه


حامد نیازپور
- مدیر استخر -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 111
محمد ملکی
- خدماتی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
پوراندخت مقصودیان
- مدیرداخلی استخر -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 111
معصومه صالحی کیا
- سر ناجی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 111
سید مهدی میرشاه ولد
- سر ناجی -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 111
هادی سطوتی
- مسئول دفتر/ انبار دار -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
مجید قربانی
- نامه رسان -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
احمد زاغه ای
- ناجی غریق -
تحصیلات : کاردانی

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 111
حسن افشاری
- کادر اجرایی -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
سجاد جمشیدی بدر بانی
- کادر اجرایی -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
امین قویمی
- کارشناس ورزش -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 337
هانیه باب الحوائجی
- ناجی غریق -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 111
مهدی باقری
- ناجی غریق -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 111
قدرت اله اسدی
- خدماتی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
رامین سوری
- ناجی غریق -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 111
منصور الماسی نهنجی
- خدماتی -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
اکرم قربان زاده
- کارشناس ورزش بانوان -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 335
فاطمه سیدی نژاد
- ناجی غریق -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 111
حمید فرخی
- خدماتی -
تحصیلات : سیکل

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
فاطمه کرمانی
- کارشناس ورزش بانوان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
مرضیه ترکمان
- خدماتی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
سجاد جهانگیری فرد
- خدماتی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
معصومه خاوری
- خدماتی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :