کارکنان اداره کل تربیت بدنی دانشگاه


حامد نیازپور
- مدیر استخر -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 111
اکرم قربان زاده
- کارشناس ورزش بانوان -
تحصیلات : کارشناسی علوم ورزشی

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 107
فاطمه کرمانی
- کارشناس ورزش بانوان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم ورزشی

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 106
امین قویمی
- کارشناس ورزش آقایان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم ورزشی

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 108
رامین سوری
- کارشناس ورزش اساتید و کارکنان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم ورزشی

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 112
هادی سطوتی
- مسئول دفتر_ انباردار -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 104
محمد ملکی
- کادر اجرایی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
پوراندخت مقصودیان
- مدیرداخلی استخر -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 111
معصومه صالح کیا
- سر ناجی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 111
مجید قربانی
- نامه رسان -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
هانیه باب الحوائجی
- ناجی غریق -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 111
قدرت اله اسدی
- خدماتی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
منصور الماسی نهنجی
- متصدی سالن های ورزشی -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
فاطمه سیدی نژاد
- ناجی غریق -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی : 111
مرضیه ترکمان
- خدماتی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :
سجاد جهانگیری فرد
- خدماتی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 081-38290750


داخلی :