کارکنان

پوراندخت مقصودیان
مدیر داخلی استخر
محمد رضا مقیمی
مدیر داخلی استخر
تحصیلات: کارشناسی

سید مهدی میرشاه ولد
سر ناجی
تحصیلات: کارشناسی

هادی سطوتی
انباردار / حضور و غیاب کلاسها
تحصیلات: دیپلم

محمد رسول امید زاده
کارپرداز
تحصیلات: کاردانی مدیریت

ایرج جباری
معاون اداره تربیت بدنی
تحصیلات: کارشناسی ارشد ورزش
تلفن: 081-38292033

محمد سلیمانی راد
کارشناس ورزش
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 081-38290705
تلفن داخلی: 336

رامین سوری
ناجی غریق
تحصیلات: کارشناسی ارشد

مجید قربانی
نامه رسان / سایر امور محوله
تحصیلات: دیپلم

مینا بکایی
ناجی غریق
مهدی باقری
ناجی غریق
تحصیلات: کارشناسی

امین قویمی
کارشناس ورزش
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 081-38381009
تلفن داخلی: 337

اکرم قربان زاده
کارشناس ورزش بانوان
تحصیلات: کارشناسی
تلفن داخلی: 335

منصور الماسی نهنجی
خدماتی
تحصیلات: سیکل
تلفن: 081-34220320

احمد زاغه ای
ناجی غریق
تحصیلات: کاردانی

فاطمه سیدی نژاد
ناجی غریق
امینه حیدری
خدماتی
حمید فرخی
خدماتی
تحصیلات: سیکل
تلفن: 081-34220320

محمد ملکی
خدماتی

فاطمه کرمانی
کارشناس ورزش بانوان
تحصیلات: کارشناسی ارشد

سجاد جهانگیری فرد
خدماتی
تحصیلات: دیپلم
تلفن: 081-34220320

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند