کارکنان

حامد نیازپور
مدیر استخر
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 38290750
تلفن داخلی: 111

حسن افشاری
کادر اجرایی
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 38290750
تلفن داخلی: 111

احمد قاسمی پسند
کارپرداز
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 081-38290750
تلفن داخلی: 109
مرضیه ترکمان
خدماتی
تلفن: 081-38290627
پوراندخت مقصودیان
مدیر داخلی استخر
تلفن: 081-38290627
معصومه صالحی کیا
سر ناجی
تلفن: 081-38290627

سید مهدی میرشاه ولد
سر ناجی
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 081-38290627

هادی سطوتی
مسئول دفتر/ انبار دار
تحصیلات: دیپلم

مجید قربانی
نامه رسان / سایر امور محوله
تحصیلات: دیپلم

هانیه باب الحوائجی
ناجی غریق
تلفن: 081-38290627
احمد زاغه ای
ناجی غریق
تحصیلات: کاردانی
تلفن: 081-38290627

سجاد جمشیدی بدر بانی
کادر اجرایی
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 38290750
تلفن داخلی: 111
 

گلسا افشاری
ناجی غریق
تلفن: 081-38290627
مهدی باقری
ناجی غریق
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 081-38290627

امین قویمی
کارشناس ورزش
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 081-38381009
تلفن داخلی: 337

قدرت اله اسدی
خدماتی
تلفن: 081-38290750
تلفن داخلی: 113

محمد ملکی
خدماتی

منصور الماسی نهنجی
خدماتی
تحصیلات: سیکل
تلفن: 081-34220320

اکرم قربان زاده
کارشناس مسئول
تحصیلات: کارشناسی
تلفن داخلی: 335

رامین سوری
ناجی غریق
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 081-38290627

مبینا سموات
ناجی غریق
تلفن: 081-38290627
حمید فرخی
خدماتی
تحصیلات: سیکل
تلفن: 081-34220320

فاطمه کرمانی
کارشناس ورزش بانوان
تحصیلات: کارشناسی ارشد

سجاد جهانگیری فرد
خدماتی
تحصیلات: دیپلم
تلفن: 081-34220320

معصومه خاوری
خدماتی
تلفن: 081-38290750
تلفن داخلی: 114
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند