کارشناس

ایرج جباری
معاون اداره تربیت بدنی
محمد سلیمانی راد
کارشناس ورزش
امین قویمی
کارشناس ورزش
اکرم قربان زاده
کارشناس ورزش بانوان
فاطمه کرمانی
کارشناس ورزش بانوان
بهرام مسعودیان
مسئول روابط عمومی و دبیرخانه منطقه 4 ورزش
      
             
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند