کارشناس

محمد سلیمانی راد
کارشناس ورزش
ایرج جباری
کارشناس ورزش
امین قویمی
کارشناس ورزش
اکرم قربان زاده
کارشناس ورزش بانوان
فاطمه کرمانی
کارشناس ورزش بانوان
بهرام مسعودیان
مسئول روابط عمومی و دبیرخانه منطقه 4 ورزش
      
             
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند