تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه زمین چمن مصنوعی دانشکده هنر و معماری  از تاریخ 99/7/5

 

زمان

گروه

روزهای

16-19

هیات علمی

شنبه

16-19

کارکنان

یکشنبه

16-19

هیات علمی 

دوشنبه

16-19

کارکنان

سه شنبه

16-19

هیات علمی

چهارشنبه