کارکنان

حامد نیازپور
مدیر استخر
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 38290750
تلفن داخلی: 111

محمد ملکی
خدماتی

پوراندخت مقصودیان
مدیر داخلی استخر
سید مهدی میرشاه ولد
سر ناجی
تحصیلات: کارشناسی

هادی سطوتی
مسئول دفتر/ انبار دار
تحصیلات: دیپلم

محمد رسول امید زاده
کارپرداز
تحصیلات: کاردانی مدیریت

مجید قربانی
نامه رسان / سایر امور محوله
تحصیلات: دیپلم

احمد زاغه ای
ناجی غریق
تحصیلات: کاردانی

مینا بکایی
ناجی غریق
حسن افشاری
کادر اجرایی
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 38290750
تلفن داخلی: 111

محمد سلیمانی راد
کارشناس ورزش
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 081-38290705
تلفن داخلی: 336

سجاد جمشیدی بدر بانی
کادر اجرایی
تحصیلات: کارشناسی
تلفن: 38290750
تلفن داخلی: 111
 

امین قویمی
کارشناس ورزش
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 081-38381009
تلفن داخلی: 337

مهدی باقری
ناجی غریق
تحصیلات: کارشناسی

رامین سوری
ناجی غریق
تحصیلات: کارشناسی ارشد

منصور الماسی نهنجی
خدماتی
تحصیلات: سیکل
تلفن: 081-34220320

اکرم قربان زاده
کارشناس ورزش بانوان
تحصیلات: کارشناسی
تلفن داخلی: 335

فاطمه سیدی نژاد
ناجی غریق
حمید فرخی
خدماتی
تحصیلات: سیکل
تلفن: 081-34220320

امینه حیدری
خدماتی
فاطمه کرمانی
کارشناس ورزش بانوان
تحصیلات: کارشناسی ارشد

سجاد جهانگیری فرد
خدماتی
تحصیلات: دیپلم
تلفن: 081-34220320

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند