فرم ثبت نام شرکت در مسابقه دومینو

لیست انتخاب شده دیگر وجود ندارد.

دومینو

دومینو یک ورزش و سرگرمی فکری، جسمی وتفریحی است که با چیدن مهره هایی مستطیل شکل میتوان اشکال و تصاویر دلخواهی را به وجود آورد.این ورزش تفریحی در زمینه های علمی مختلفی چون ریاضیات،فیزیک، هنر، علوم اجتماعی و مدیریتی (کار گروهی و مدیریت فردی و گروهی) و ... باعث رشد افراد میشود.همچنین این ورزش مفرح باعث تحریک و تقویت قوه تخیل ،رشد قوه خلاقیت های هنری و تقویت انواع مهارت های ذهنی شرکت کنندگان میشود.

تاپلینگ:

در این چیدمان، مهره ها پشت سر هم بر روی سطوح قرار میگیرند و با ضربه به اولین مهره، مهره ها پشت سر هم واژگون میشوند که روشهای مختلفی برای این نوع چیدمان وجود دارد. برای ایجاد تنوع در این نوع چیدمان میتوان از افکتها و مکانیزمهای الکتریکی و مکانیکی استفاده نمود.