معاون اداره تربیت بدنی

 

 

ایرج جباری


تحصیلات:  کارشناسی ارشد علوم ورزشی


تلفن:  38290750-081


تلفن داخلی:  103


آدرس:  همدان، چهارباغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا،

اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه