مدیر کل تربیت بدنی و فوق برنامه

 

دکتر حسن رهبان فرد

تحصیلات:  دکترای تخصصی رفتار حرکتی

مرتبه علمی:  استادیار

تلفن:  38290750-081

تلفن داخلی:  102

آدرس:  همدان، چهارباغ شهید احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا،

اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه