تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه زمین چمن مصنوعی دانشکده هنر و معماری

 

زمان

گروه

روزهای

18-20

هیات علمی

شنبه

18-20

 

کارمندان

یکشنبه

18-20

 

هیات علمی (دکتر پاک)

دوشنبه

18-20

 

هیات علمی

سه شنبه

18-20

 

کارمندان

چهارشنبه